Telefón

+421-907-174142

Email

info@masaze-javier.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 9:00 - 18:00

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
(GDPR)

 1. Prevádzkovateľ
  Ján Orenčák JaVier – mobilný masér, so sídlom Tušická Nová Ves 216, 072 02, Slovenská
  republika, IČO: 40009670, DIČ: 1046270907 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je správcom
  osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
  o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe
  týchto údajov.
 2. Dotknutá osoba
  Dotknutou osobou je Zákazník alebo Návštevník stránky, pretože jeho osobné údaje
  prevádzkovateľ Ján Orenčák JaVier – mobilný masér, so sídlom Tušická Nová Ves 216, 072
  02, Slovenská republika, IČO: 40009670, DIČ: 1046270907, spracúva.
 3. Osobné údaje
  Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná
  alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ Ján Orenčák JaVier –
  mobilný masér, so sídlom Tušická Nová Ves 216, 072 02, Slovenská republika, IČO:
  40009670, DIČ: 1046270907, spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje
  spracúvané. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé
  (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť,
  údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické
  presvedčenie, členstvo v odboroch / len za účelom plnenia zákonných povinností podľa
  Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje
  týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).
 4. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  Zákazník alebo návštevník stránky poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi
  predovšetkým Kontaktné údaje (Meno, Priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt).
  Zákazník alebo návštevník stránky poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za
  účelom ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ nemôže riadne plniť
  predzmluvné vzťahy a/alebo zmluvu so Zákazníkom a preto ju nebude možné so Zákazníkom
  ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je komunikácia so Zákazníkom,
  vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy a identifikácia Zákazníka, realizovanie
  marketingových a štatistických aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.
  Ak Zákazník a/alebo návštevník uskutoční objednávku alebo vyplní ktorýkoľvek formulár
  obsahujúci jeho osobné údaje na webovej stránke Prevádzkovateľa, zároveň tým udelí súhlas
  so spracúvaním svojich osobných údajov.
 5. Zdroje osobných údajov
  Zákazník a/alebo návštevník webovej stránky prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných
  údajov prostredníctvom webovej stránky. Zákazník a/alebo návštevník webovej stránky
  môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane
  osobných údajov, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie,
  ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa.
 6. Doba uchovávania údajov
  Zákazník a/alebo návštevník webovej stránky udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas:
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
 • po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie služieb
 • na dobu neurčitú alebo do odvolania písomnou formou.
 1. Odvolanie súhlasu
  Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník a/alebo návštevník webovej stránky
  odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia
  odvolania súhlasu Zákazníka a/alebo návštevníka webovej stránky Prevádzkovateľovi na
  adresu sídla Prevádzkovateľa.
 2. Príjemcovia osobných údajov
  Ján Orenčák JaVier – mobilný masér, so sídlom Tušická Nová Ves 216, 072 02, Slovenská
  republika, IČO: 40009670, DIČ: 1046270907, spracúva osobné údaje predovšetkým pre
  vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom,
  najmä za účelom plnenia zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom.
 3. Spôsob spracúvania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje elektronicky a v listinnej podobe (napr. zmluvy,
  účtovné a daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných
  evidenciách.
 4. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel spracovania
  osobných údajov.
  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje tretích strán, získané prostredníctvom zmluvných
  vzťahov so Zákazníkom spadajú rovnako pod tieto pravidlá ochrany osobných údajov a sú
  použité výlučne za účelom plnenia zmluvných vzťahov so Zákazníkom.
  Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie zásad ochrany osobných údajov tretích strán
  spôsobené Zákazníkom.
  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne
  spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a
  bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom.
  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby a
  osoby zúčastňujúce sa obchodnej spolupráce, ktoré týmto plnia samotnú podstatu služby.
 5. Záverečné ustanovenia
  Zákazník alebo návštevník stránky prejavením súhlasu na stránke Prevádzkovateľa
  potvrdzuje, že vyššie uvedené súhlasy poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a je
  oprávnený ich kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako Zákazník alebo návštevník stránky
  zároveň prehlasuje, že bol informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov.
  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany
  osobných údajov zverejní na svojich webových stránkach.
  Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia
  transparentnosti pri ich spracúvaní.

  Tieto pravidlá naberajú platnosť dňom 6.2.2024