Telefón

+421-907-174142

Email

info@masaze-javier.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 9:00 - 18:00

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších
  predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na služby a zakúpený tovar – Poukážky na služby (ďalej len „Poukážky“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 2. „Predávajúci“ je Ján Orenčák JaVier – mobilný masér, so sídlom Tušická Nová Ves 216, 072 02,
  Slovenská republika, IČO: 40009670, DIČ: 1046270907.
 3. „Kupujúci“ je:
  -spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)
  -fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia, berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.
  Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na vady týkajúce sa nákupu a uplatnenia Poukážky a to najmä na prípady:
 • uskutočnenia úhrady ceny Poukážky iným spôsobom ako spôsobom uvedeným vo VOP,
 • uskutočnenie duplicitnej a/alebo viacnásobnej platby za cenu Poukážky,
 • Poukážka neobsahuje údaje podľa VOP,
 • Poukážka nebola doručená na email Kupujúceho napriek úhrade jej ceny (ak ide o vadu spôsobený na strane Predávajúcim), a služby zakúpené u Predávajúceho, v prípade ak je Kupujúcemu poskytnutá služba nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.
 1. Predávajúci zodpovedá za chyby poskytovaných služieb a služieb uvedených na webstránke
  Predávajúceho a s tým súvisiacich vád Poukážok, ktoré sa týkajú služby v čase jej poskytnutia, resp. ktoré má Poukážka v čase ich dodania a ktorých zoznam je uvedený na Stránke Predajcu.
 2. Ak Kupujúci zistí, že zakúpená Poukážka má vady, ktoré nevznikli z dôvodov na strane Kupujúceho je oprávnený uplatniť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) poštou na adresu sídla Predajcu,
  b) e-mailom
  c.) telefonicky
 3. Kupujúci je povinný reklamovať vadu Poukážky bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia vady, najneskôr do dňa uplatnenia zakúpenej služby, vo vzťahu ku ktorému sa vada Poukážky vzťahuje, resp. do posledného dňa platnosti Poukážky. V opačnom prípade (t.j. v prípade oneskoreného uplatnenia reklamácie vady Poukážky) právo na uplatnenie reklamácie voči Predávajúcemu v celom rozsahu zaniká.
 4. Kupujúci je povinný reklamovať poskytnutú službu podľa možnosti ihneď u Predávajúceho a to priamo na mieste, kde mu bola služba poskytnutá. Pre spoľahlivejšie posúdenie reklamácie je vhodné, aby Kupujúci preukázal, že mu služba bola poskytnutá nekvalitne.
 5. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, identifikačné údaje z Poukážky (typ a rozsah objednanej služby, na ktorú sa Poukážka vzťahuje) alebo názov služby, ktorý mu bola poskytnutá, popis vady a čoho sa na základe reklamácie domáha (t.j. určiť spôsob vybavenia reklamácie), kontakt (email alebo poštovú adresu), na ktorý mu bude zaslané potvrdenie o vybavení reklamácie.
 6. Ak reklamácia Kupujúceho podľa predchádzajúceho bodu nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre vybavenie reklamácie nevyhnutné, má Predávajúci právo vyzvať Kupujúceho na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prijatia úplnej reklamácie (t.j. reklamácie s uvedením všetkých náležitostí podľa tohto Reklamačného poriadku), t.j. odo dňa odstránenia nedostatkov reklamácie, resp. doplnenia informácií a údajov potrebných k riadnemu vybaveniu reklamácie.
 7. Predávajúci vydá Kupujúcemu o každej reklamácii, ktorá je zo strany Kupujúceho u Predávajúceho uplatnená, písomný doklad o uplatnení reklamácie, ktorý okrem iného obsahuje informácie o podanej reklamácii zo strany Kupujúceho, ako aj dátum podania úplnej reklamácie zo strany Kupujúceho; v prípade využitia prostriedkov diaľkovej komunikácie (t.j. e-mailom, poštovou zásielkou) vydá Predávajúci potvrdenie rovnakým spôsobom a na rovnakú adresu, z akej bola reklamácia Kupujúcim uplatnená. Na reklamáciu, ktorá nemá náležitosti podľa tohto Reklamačného poriadku a ktorá ani nebola doplnená na základe výzvy Predávajúceho, Predávajúci nie je povinný prihliadať.
 8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho.
 9. Pri posúdení opodstatnenosti reklamácie Kupujúceho (t.j. či reklamácia je opodstatnená/
  neopodstatnená) Predávajúci postupuje spôsobom stanovenom príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä podľa ust. § 18 ods. 6 a 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  V prípade, že Predávajúci uzná reklamáciu Kupujúceho ako oprávnenú, odstráni vady spôsobom, na ktorom sa dohodli s Kupujúcim po uplatnení reklamácie.
 10. O spôsobe vybavenia reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho vydaným písomným
  potvrdením o vybavení reklamácie najneskôr v lehote do 30 dní, ktorý Predajca doručí Kupujúcemu na ním uvedenú poštovú adresu alebo emailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci v reklamácii.
 11. Nárok na uplatnenie reklamácie zo strany Kupujúceho nevzniká, resp. zaniká, v prípade ak bola
  vada spôsobená z dôvodov na strane Kupujúceho

  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 7.2.2024. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené