Telefón

+421-907-174142

Email

info@masaze-javier.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 9:00 - 18:00

Všeobecné obchodné podmienky pre subjekt:

Ján Orenčák JaVier – mobilný masér – IČO: 40 009 670  DIČ: 1046270907, Neplatca DPH
Tušická Nová Ves 216, 072 02, Tel. 0907 / 174 142, info@masaze-javier.sk


1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto zmluvné podmienky používania sa vzťahujú na túto webovú stránku a na transakcie súvisiace s našimi produktmi a službami. 

1.2 Poskytovateľ poskytuje masážne služby na základe platného živnostenského oprávnenia a dokladov dosvedčujúcich odbornú spôsobilosť k vykonávaným činnostiam.

1.3 Zakúpením permanentky osobne, príp. objednávkou prostredníctvom eshopu alebo elektronického platobného systému pre Darčekové poukážky prejavuje kupujúci (zákazník) svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa.
Objednávkou konkrétneho termínu masáže prejavuje kupujúci (zákazník) svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa.

1.4 Možnosti platby
Osobne je možné platiť hotovosťou a bezkontaktne platobnými kartami. Online platba cez platobný systém elektronických Darčekových poukážok – platobnými kartami alebo platbou prevodom na bankový účet.


2. Objednávka služieb

2.1 Termín návštevy

Termín návštevy si treba dohodnúť telefonicky, príp. cez sms.
Dohodnutý, obojstranne potvrdený termín sa považuje za záväznú objednávku.

Masáže sú poskytované v rámci pracovnej doby, ktorá je nepravidelná a riadi sa aktuálnymi objednávkami a možnosťami poskytovateľa.

2.2 Objednanie / Zrušenie termínu

Objednávky sú prijímané počas pracovnej doby, viď otváracia doba na webovej stránke (bod 2.1).
Pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné, aby sme sa k vám dostavili na dohodnutý termín, prosíme, informujte nás o tom vopred telefonicky – najneskôr však 24 hodín pred masážou.
Neskoršie zrušenie dohodnutého termínu sa považuje za absenciu, (viď 2.4).

2.3 Oneskorený príchod k zákazníkovi

Aby sme mohli vykonať dohodnutú masáž, cestujeme za vami autom. Zvyčajne prichádzame v dohodnutý termín, no kvôli dopravnej situácii na cestách, môžeme aj meškať (snažíme sa, aby to bolo max. cca +/- 15 minút). Masáž vykonáme podľa objednávky.

2.4 Absencia zákazníka

Ak nastane situácia, že zákazník nie je doma, príp. bod 2.5b,c, účtujeme si poplatok za dopravu podľa aktuálneho cenníka služieb. Súhlasíte, že sumu za dopravu si môžeme stiahnuť z permanentky. Po vyrovnaní poplatku môže byť dohodnutý nový termín masáže.

2.5 Odmietnutie masáže

Masáž môže byť odmietnutá ak je zjavné, že zákazník:

a) nemôže byť masírovaný pre kontraindikácie
b) opitosť (vplyv návykových látok)
c) zákazník sa počas objednávania termínu masáže vyjadruje neprístojným spôsobom

Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť masáž na iný termín, prípadne miesto, alebo ju v opodstatnených dôvodoch aj úplne zrušiť.

2.6 Predčasné ukončenie masáže

Masáž sa môže predčasne ukončiť, pokiaľ sa:
a) počas masáže u zákazníka zistia zjavné príznaky opitosti alebo iných návykových látok
b) počas masáže sa u zákazníka objavia akékoľvek zdravotné ťažkosti brániace pokračovaniu
c) počas masáže bude zákazník (napriek výzvam) správať neprístojným spôsobom

2.7 Osobné veci a cennosti

Poskytovateľ neručí za akékoľvek prípadné straty veci zákazníka.

2.8 Informovaný súhlas zákazníka

Zákazník je pred prvou masážou dotazovaný na prípadne kontraindikácie masáže, ktoré sú vypísané na webe poskytovateľa. Pokiaľ sa rozhodne prijať masáž, jasne tým dáva najavo svoj informovaný súhlas.

2.9 Cenník služieb

Cenník služieb je k dispozícii na webových stránkach poskytovateľa a v tlačenej podobe pri návšteve u zákazníka. Zakúpených permanentiek (elektronických Darčekových poukazov) sa zmeny cien nedotýkajú. Zmena cien vyhradená. Ceny sú bez DPH.

2.10 Podmienky na poskytovanie službieb mobilného maséra

Masáže poskytujeme v domácom, hotelovom a firemnom prostredí – podľa požiadavok zákazníka. Poskytovateľ využíva priestor u zákazníka.

Podmienky poskytovania mobilných služieb:
a) dostatočný priestor pre rozloženie masérskeho stola
b) dostatočné osvetlenie miestnosti
c) možnosť vetrania
d) prístup k teplej tečúcej vode
e) vhodné hygienické podmienky a teplota miestnosti
f) zdravotný stav zodpovedajúci požadovanej službe


2.11 Postup nakupovania

Možnosť nakupovať Darčekové poukážky je dostupná pre zákazníkov, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej Republike. Zákazník sa pred kúpou oboznámil s oblasťou pôsobenia poskytovateľa (okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov). Klient si môže vybrať zo sortimentu Darčekových poukazov JaVier – mobilný masér a prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka“ ich môže zbierať v tzv. nákupnom košíku. Pri objednávke musí klient vložiť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mailovú adresu. Kliknutím na tlačidlo „Objednávam s povinnosťou platby“ predkladá klient záväzný návrh na kúpu služieb nachádzajúcich sa v nákupnom košíku. Tento návrh však môže byť spracovaný a vybavený len vtedy, ak klient zaklikne začiarkávacie políčko „Súhlasím s VOP” akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky a tým sa im pre prípad prijatia jeho návrhu podriaďuje. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza momentom doručenia Darčekového poukazu. Faktúra je zaslaná mailom na adresu zákazníka.

3. Reklamácia služieb

( podľa ustanovení §18 Zákona 250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov)

V prípade, ak zákazníkovi sú poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, prípadne ak zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží poukaz alebo poukaz má iné nedostatky, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká. Pri reklamácii poskytovaných služieb musí zákazník vedieť bezodkladne a vierohodne doložiť, že predmet reklamácie súvisí s konkrétnym pochybením poskytovateľa. Reklamácia sa môže podať ústne bezprostredne po poskytnutí služby, prípadne písomne na e-mail uvedený v kontaktoch. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (bloček, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie popísal službu alebo jej časť, ktorej chybu vytýka. V prípade bezpredmetnej reklamácie budú náklady na jej prešetrenie vymáhané od zákazníka.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude v uvedenej lehote zo strany predávajúceho vybavená, je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Poskytovateľ zodpovedá za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase uskutočnenia objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky;, poskytnutie služby bez vád; dodanie služby v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii.
Poskytovateľ služby nezodpovedá zákazníkovi za telesné reakcie na terapiu, ktoré vyplývajú z dlhodobo neriešených zdravotných problémov alebo z problémov, ktoré sa až do terapie neprejavili; za očakávaný alebo požadovaný výsledok, ktorého povahu nie je možné garantovať, ako napríklad vyriešenie problému podľa predstáv zákazníka.


4. Permanentky (elektronické Darčekové poukazy)

4.1 Použitie permanentky (el. darček. poukaz.)

Permanentka slúži na úhradu masáže. Každá permanentka má určené na akú procedúru sa môže použiť. Predpokladom na uplatnenie je predloženie permanentky (poukazu) pri platení. Elektronické permanentky sa preukazujú kódom z mailovej komunikácie. Zákazník berie na vedomie, že na úspešné využitie poskytovaných služieb, vyplývajúcich zo samotného poukazu, je potrebná rezervácia konkrétnej zákazníkom vybranej a objednanej služby u predávajúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke predávajúceho www.masaze-javier.sk alebo na samotnom poukaze, a to v dostatočnom časovom predstihu. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nemá možnosť ovplyvniť skutočnosť, ak na prípadný zákazníkom žiadaný termín poskytnutia služby už rezervácia nie je možná z dôvodu vyťaženosti predávajúceho a poskytovania služieb inému zákazníkovi. Zákazník berie na vedomie povinnosť preukázania sa Predávajúcemu zakúpeným poukazom pred samotným poskytnutím služby uvedenej na poukaze. Predávajúci je oprávnený zákazníkovi odoprieť poskytnutie služby, ak mu zákazník takýto poukaz nepredloží.

4.2 Hodnota permanentky

Môže byť vystavená na konkrétnu sumu alebo počet opakovaných masáži. Nevyčerpanú hodnotu permanentky nie je možné vracať v hotovosti. Darčekovú poukážku alebo Permanentku nie je možné vymeniť za finančné prostriedky (v hotovosti alebo bezhotovostne). Po uhradení ceny Darčekovej poukážky alebo Permanentky nie je možné Darčekovú poukážku alebo Permanentku vrátiť, ani žiadať vrátenie zaplatenej ceny alebo akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu.

4.3 Platnosť permanentky

Permanentka je platná, pokiaľ nebola vyčerpaná jej hodnota, alebo neuplynula doba jej použiteľnosti.

4.4 Doba použiteľnosti

Doba použiteľnosti permanentiek je 30 alebo 90 dní od dátumu zakúpenia, ktorý môže byť uvedený na permanentke. Doba použiteľnosti sa nedá predlžovať, iba v opodstatnených prípadoch (choroby, ústavná starostlivosť, závažné okolnosti).

4.5 Spôsob odovzdania permanentky

Odovzdanie permanentky je možné osobne, poštou (1.tr., odoslanie do 1-2 dní – zdarma) alebo elektronicky cez platobný systém Darčekových poukážok. Elektronické permanentky sú doručované okamžite na mail po úspešnej platbe kartou, prípadne po pripísaní platby na bankový účet.


5. Zásady vrátenia peňazí a vrátenia tovaru

5.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Ak ste zákazník – spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia strana s výnimkou prepravcu nadobudnete držbu prvého tovaru.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom). Naše kontaktné údaje nájdete nižšie. Môžete použiť priložený vzor formulár na odstúpenie od zmluvy.

Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia (napríklad e-mailom).

Aby ste dodržali lehotu na odstúpenie od zmluvy, postačí, ak odošlete oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.2 Účinky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného druhu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia), bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Takúto refundáciu vykonáme pomocou rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri prvej transakcii, pokiaľ sme sa výslovne nedohodli inak.

Upozorňujeme, že existujú určité zákonné výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy, a preto niektoré položky nemožno vrátiť alebo vymeniť. Dáme vám vedieť, či to platí vo vašom konkrétnom prípade. Poskytovať služby pred uplynutím 14 dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy môžeme jedine s vašim súhlasom, že sa vzdávate práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím 14 dennej lehoty. 


6. Ochrana osobných údajov

Na prístup k našej webovej stránke a/alebo službám môže byť potrebné, aby ste v rámci registrácie poskytli určité informácie o sebe. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete, budú vždy presné, pravdivé a aktuálne.

Vaše osobné údaje berieme vážne a zaviazali sme sa chrániť vaše súkromie. Vašu e-mailovú adresu nepoužijeme na zasielanie nevyžiadanej pošty. Akékoľvek e-maily, ktoré vám pošleme, budú len v súvislosti s poskytovaním dohodnutých produktov alebo služieb.

Vyvinuli sme zásady na riešenie akýchkoľvek obáv o súkromie, ktoré môžete mať. Ďalšie informácie nájdete v našom dokumente Ochrana osobných údajov a v našom dokumente Zásady používania súborov cookie.


7. Vyššia moc

S výnimkou povinností zaplatiť peniaze podľa tohto zákona sa žiadne oneskorenie, zlyhanie alebo opomenutie zo strany ktorejkoľvek strany na plnenie alebo dodržiavanie ktorejkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z nich nebude považovať za porušenie týchto podmienok, ak a tak dlho, ako takéto oneskorenie, zlyhanie alebo opomenutie vznikne z akejkoľvek príčiny mimo primeranej kontroly tejto strany.


8. Masáž osôb do 18 rokov

Deti a mladiství do 18 rokov budú masírovaní iba so súhlasom rodinných príslušníkov.


9. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor výkonu dozoru: tel. č.: 055/ 6220 781


10. Možnosť alternatívneho riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@masaze-javier.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.


11. Kontaktné informácie

Táto webová stránka je majetkom a zároveň v správe Ján Orenčák JaVier – mobilný masér.

Môžete nás kontaktovať v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami používania prostredníctvom našej mail adresy info@masaze-javier.sk alebo iný kontakt.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 7.12.2023 . Riadia sa zákonmi Slovenskej Republiky.


formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: Ján Orenčák JaVier – mobilný masér, Tušická Nová Ves 216, 072 02 Tušická Nová Ves,IČO: 40009670, DIČ: 1046270907, info@masaze-javier.sk, 0907174142

— Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

…………….…………

— Číslo objednávky: …………….…………

— Dátum objednania: …………….…………

— Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………….…………

— Adresa spotrebiteľa: …………….…………

Požadovanú sumu za vrátené Permanentky žiadam vrátiť na bankový účet IBAN:

…………….……………………….…………

— Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………………..…

— Dátum …………….…………

___________________________________________________________________________________________________

* Spotrebiteľ (Kupujúci), ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľom pre účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania